Algemene Voorwaarden DramaOnline

Artikel 1 Definities

 • 1.In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • DramaOnline: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Statutair gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder registratienummer 62575236.
 • Wederpartij: Klant van DramaOnline die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Diensten: Alle activiteiten die DramaOnline uitvoert in opdracht van Wederpartij. Hieronder valt zeker doch niet uitsluitend te verstaan: toegang verschaffen tot het lesmateriaal dat bij één van de abonnementen hoort.
 • Producten: Producten die te koop worden aangeboden ter ondersteuning van de dramalessen.
 • Abonnement: Onder abonnement wordt verstaan:
 • a. Schoolabonnement. Een abonnement voor een basisschool waarbij alle leerkrachten van alle klassen een jaar lang onbeperkt toegang krijgen tot de online lesmethode. In deze methode zit een grote hoeveelheid lesmateriaal, waarmee de leerkrachten zelf het vak drama voor hun klas kunnen vormgeven. Na het afsluiten van het abonnement, krijgt de schoolbeheerder (degene die het abonnement heeft afgesloten) de inloggegevens. Deze persoon kan hierna voor elke leerkracht afzonderlijk een account aanmaken.
 • b. Professional abonnement. Dit is gelijk aan een schoolabonnement, maar met toegang tot het lesmateriaal voor één persoon. Dit abonnement is bedoeld voor o.a. vakleerkrachten en dramadocenten.
 • c. Instellingenabonnement. Een abonnement voor culturele instellingen met meerdere gebruikers.
 • d. PABO-abonnement. Als opleidingsinstelling (MBO, HBO of universiteit) is het via ons PABO-abonnement mogelijk studenten en docenten toegang te geven tot de lesmethode van DramaOnline. Iedereen binnen de locatie kan gebruik maken van de methode. Wanneer een instelling meerdere locaties heeft, dient voor elke locatie een apart abonnement afgesloten te worden.
 • Website: De website van DramaOnline, te bereiken via www.DramaOnline.nl
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen een bepaalde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Schriftelijk: Onder het woord schriftelijk worden in deze Algemene Voorwaarden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die hetzij via de post, hetzij via de mail worden verstuurd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Bij het plaatsen van een bestelling via www.dramaonline.nl verklaart Wederpartij dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze voorwaarden zijn derhalve van toepassing op iedere overeenkomst tussen DramaOnline en Wederpartij, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken.
 • 2. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. DramaOnline en Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient deze zo veel mogelijk uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).
 • 5. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan het feit dat DramaOnline deze Algemene Voorwaarden mogelijk soepel toepast of nalaat strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Prijzen

 • 1. Bij de op de website van DramaOnline aangeboden diensten en producten worden alle prijzen inclusief BTW vermeld, alsmede eventueel in het kader van de desbetreffende overeenkomst te maken kosten, daaronder inbegrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 2. De op de website van DramaOnline aangeboden producten en diensten bevatten een zo accuraat mogelijke beschrijving en/of afbeelding.
 • 3. Alle aanbiedingen getoond op de website van DramaOnline zijn slechts geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door de leverancier/producent geleverd kan worden.
 • 4. Wederpartij kan wat betreft de door DramaOnline geleverde diensten geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Artikel 4 Betaling

 • 1. Facturering geschiedt in beginsel via mail, tenzij anders is aangegeven door DramaOnline.
 • 2. Betaling voor alle producten en diensten dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door DramaOnline aan te geven wijze.
 • 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft bij de tijdige betaling van een factuur, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • 4. Wederpartij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een betaling weigeren, indien DramaOnline een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DramaOnline kan volledige kwijting van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • 5. Indien Wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is DramaOnline gerechtigd de toegang tot het account van Wederpartij te blokkeren tot het moment waarop Wederpartij wel voldoet aan de betalingsverplichtingen zoals bepaald in dit artikel.
 • 6. Het uit artikel 4 lid 5 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Wederpartij te staken, ontstaat pas nadat DramaOnline de Wederpartij twee keer heeft geïnformeerd over haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien de Wederpartij vijf werkdagen, nadat zij voor de tweede keer is geïnformeerd over haar tekortkoming, niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is hetgeen bepaald in artikel 4 lid 5 van toepassing.
 • 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • 8. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is bij de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DramaOnline echter hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5 De overeenkomst

 • 1. Overeenkomst tussen DramaOnline en Wederpartij komt tot stand direct nadat Wederpartij een bestelling plaatst via de website.
 • 2. De overeenkomst, inhoudende een bestelling om gebruik te maken van één van de abonnementen van DramaOnline, wordt in beginsel aangegaan voor een periode van twaalf maanden. Zonder opzegging wordt het abonnement telkens met een jaar verlengd.
 • 3. Het staat DramaOnline te allen tijde vrij om zonder opgave van redenen niet akkoord te gaan met een door de Wederpartij gedane bestelling. Indien Wederpartij DramaOnline al betaald heeft, zal DramaOnline na afwijzing van de bestelling dit bedrag onmiddellijk terugboeken op rekening van de Wederpartij.
 • 4. Wederpartij ontvangt na het plaatsen van de bestelling en na voldaan te hebben aan de betalingsverplichting de inloggegevens van DramaOnline, waarmee toegang tot een account wordt verschaft. Het staat Wederpartij daarna vrij om de inloggegevens aan te passen.
 • 5. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door DramaOnline toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het account van Wederpartij, is DramaOnline gerechtigd de toegang tot het account te blokkeren of de overeenkomst te ontbinden.
 • 6. Wederpartij is aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik door derden van de inloggegevens.
 • 7. Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van Wederpartij, zonder dat dit Wederpartij toegerekend kan worden, dient Wederpartij dit onverwijld na ontdekking aan DramaOnline te melden.
 • 8. Wederpartij vrijwaart DramaOnline van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van Wederpartij.

Artikel 6 Levering

 • 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal DramaOnline de door Wederpartij genomen optie bevestigen per e-mail.
 • 2. Er wordt naar gestreefd om de bestelde producten binnen de aangegeven termijn (3 werkdagen) te leveren. Dit is echter nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de Wederpartij DramaOnline schriftelijk in gebreke te stellen. DramaOnline dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 • 3. Levering van de bestelde producten vindt plaats binnen Nederland en België, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
 • 4. Indien DramaOnline niet kan voldoen aan de levertijd zoals beschreven in artikel 6 lid 2, wordt een nadere levertijd aangegeven.
 • 5. Indien DramaOnline gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DramaOnline ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Opzegging van de overeenkomst

 • 1. Alle abonnementen van DramaOnline zijn een jaar actief. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend voor opnieuw een jaar verlengd, tenzij Wederpartij het abonnement per e-mail (klantenservice@dramaonline.nl) opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer DramaOnline uiterlijk een maand voor het aflopen van de contractperiode geen opzegging heeft ontvangen, wordt het abonnement voor opnieuw een jaar verlengd.
 • 2. Het is niet toegestaan een abonnement tussentijds op te zeggen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, waaronder begrepen de definitieve sluiting van een school, waardoor Wederpartij redelijkerwijze niet aan haar verplichtingen zal kunnen worden gehouden.
 • 3. Een aanmelding voor workshop of training kan niet geannuleerd worden. Wel is het mogelijk zonder extra kosten een ander persoon hiervan gebruik te laten maken. Teamtrainingen kunnen in overleg met DramaOnline verplaatst worden naar een andere datum.

Artikel 8 Garantie

 • 1. De door DramaOnline te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 • 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van een product of onjuiste opslag door Wederpartij. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DramaOnline geen invloed op kan uitoefenen.
 • 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Wederpartij behoort te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan DramaOnline te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DramaOnline te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DramaOnline in staat is adequaat te reageren.
 • 4. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 6. Indien vast komt te staan dat een product gebrekkig is en er tijdig gereclameerd is, zal DramaOnline het gebrekkige product kosteloos vervangen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om het te vervangen product aan DramaOnline te retourneren en de eigendom daarover aan DramaOnline te verschaffen, tenzij DramaOnline anders aangeeft.
 • 7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan Wederpartij in rekening gebracht worden.
 • 8. Op de abonnementen van DramaOnline is een 'niet goed, geld terug-garantie' van toepassing. Wanneer Wederpartij binnen 14 dagen na activering van het abonnement per mail (klantenservice@dramaonline.nl) aangeeft niet tevreden te zijn, ontvangt hij/zij de betaalde gelden retour.

Artikel 9 Rechten en verplichtingen Wederpartij

 • 1. Wederpartij dient zich conform hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden te gedragen.
 • 2. Wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan DramaOnline.
 • 3. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de aan DramaOnline verstrekte gegevens.
 • 4. Wederpartij vrijwaart DramaOnline voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door haar verstrekte gegevens.
 • 5. Wederpartij dient eventuele wijzigingen in haar gegevens direct aan DramaOnline te melden.
 • 6. Een abonnement kan niet overgaan op een ander, tenzij DramaOnline hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 10 Opschorting en Ontbinding

 • 1. DramaOnline is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DramaOnline kan worden gevergd.
 • 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DramaOnline jegens Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DramaOnline de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 3. Indien DramaOnline tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11 Persoonsgegevens

 • 1. DramaOnline behandelt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, overeenkomstig haar privacy statement. 

Artikel 12 Intellectueel Eigendom

 • 1. De inhoud van de website van DramaOnline, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, beeldmateriaal, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van DramaOnline en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is Wederpartij niet toegestaan om enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen, te kopiëren, dan wel ter beschikking te stellen aan anderen zonder de uitdrukkelijke toestemming van DramaOnline.
 • 2. Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op door DramaOnline ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven de exclusieve eigendom van DramaOnline.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • 1. DramaOnline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DramaOnline is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • 2. Eventuele aanspraken van Wederpartij op schadevergoeding jegens DramaOnline kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade aan de door DramaOnline geleverde diensten of producten door haar toedoen ontstaan.
 • 3. DramaOnline is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade geleden door Wederpartij, tenzij vast komt te staan dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van DramaOnline.
 • 4. Wederpartij vrijwaart DramaOnline voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldige gebruik van de aan Wederpartij geleverde diensten dan wel producten.
 • 5. Indien DramaOnline aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de verzekering wordt uitgekeerd voor een dergelijk geval.
 • 6. Indien DramaOnline aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van DramaOnline beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 • 7. DramaOnline kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de website indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van Wederpartij.
 • 8. Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding wanneer DramaOnline, na het tijdig bekendmaken van een gepland onderhoud aan haar systemen, de website gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten werking stelt. 

Artikel 14 Overmacht

 • 1. DramaOnline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien DramaOnline daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan DramaOnline te wijten is of waar DramaOnline geen invloed op kan uitoefenen. Ook is DramaOnline hier niet toe gehouden indien zich een situatie voordoet die krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komt.
 • 2. Naast het bepaalde in artikel lid 14 lid 1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 15 Klachtenprocedure

 • 1. Eventuele klachten dienen schriftelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na levering van de producten, dan wel nadat toegang is verschaft tot de online databank, ingediend te worden bij DramaOnline.
 • 2. Het indienen van een klacht zoals genoemd in artikel 15 lid 1 schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 • 3. Indien de klacht tijdig schriftelijk is ingediend, volgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt er binnen zeven dagen een passend antwoord op de klacht gegeven. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt Wederpartij tijdig hiervan op de hoogte gesteld.
 • 4. Bij het niet tijdig indienen van een klacht zoals omschreven in artikel 15 lid 1 vervalt het reclamerecht voor Wederpartij.
 • 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal DramaOnline de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 16 Wijziging

 • 1. DramaOnline behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging aan Wederpartij.
 • 3. Indien Wederpartij een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
 • 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is DramaOnline niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.

Artikel 17 Forumkeuze

 • 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen DramaOnline en Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meerdere arbiters, benoemd in overeenstemming met het genoemde reglement.
 • 3. Wederpartij en DramaOnline zullen pas een beroep op arbitrage doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 18 Vindplaats Algemene Voorwaarden

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.dramaonline.nl
 • 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, zoals vermeld op de website.